چهارشنبه ؛ 29 فروردين 1403
19 اسفند 1402 - 17:02

نگاهی به مواضع چین در جنگ های منطقه ای و غزه

ﺗﺤﻮﻻت غرب آسیا بی شک یکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دگرگونی هایی اﺳﺖ که در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ درﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ رخ داده اﺳﺖ.اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت به گونه ای اﺳﺖ که می توان گفت ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ خارجی ﺑﺴﯿﺎري از کشورها و به ویژه ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﺰرگ را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
کد خبر : 16041

تبیین:

ﺗﺤﻮﻻت  غرب آسیا  بی شک یکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دگرگونی هایی اﺳﺖ که در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ درﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ رخ داده اﺳﺖ.اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت به گونه ای اﺳﺖ که می توان گفت ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ خارجی  ﺑﺴﯿﺎري از کشورها و به ویژه  ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﺰرگ را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.در ﻣﯿﺎن اﯾﻦکشورها ﻣﻮﺿﻊ چین در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾژه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛  چرا که ﻧﻘﺶ و پایگاه این کشور در ﺻﺤﻨﻪيﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ غرب آسیا در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ گونه ای چشمگیر ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮینی چین در ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﺧﯿﺮ، می توان مدعی ﺷﺪ که ﻧﻘﺶ اﯾﻦ کشور اکنون تبدیل ﺑﻪ یکی  از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ شکل دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت غرب آسیا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﺿﻊ آن نمی توان ﺗﺒﯿﯿﻦ دقیقی  در ﻣﻮرد دگرگونی های اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داد.چین  در ﻣﻨﻄﻘﻪ غرب آسیا ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ژﺋﻮپلیتیک مهمی را پیگیری می کنند و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻨﻄﻖ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرجی  اﯾﻦکشور را در  ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎي منطقه شکل داده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶآفرینی چین در ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت غرب آسیا، ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي شکل دﻫﻨﺪه ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ، ﻣﺘﻐﯿﺮي که در گذشته ای ﻧﻪ چندان دور ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، کاستی مهمی در ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب نمی شد، اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ کنونی و ﺑﻪ ویژه  در آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺶ چین  در منطقه غرب آسیا نمی توان ﺗﺤﻠﯿﻞ دقیقی  از ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ کرد. نباید از نظر دور داشت که چین یکی از قدرت های نوظهور جهان است که سعی کرده متفاوت از غربی‌ها با بحران‌های موجود در غرب آسیا برخورد کند. موضع چین در مورد جنگ غزه برای بسیاری از ناظران بحث‌برانگیز و مبهم است. درحالی که آمریکا و کشورهای اروپایی بلافاصله پس از شروع جنگ در غزه، حمایت قاطع خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و کشتار فلسطینیان را مشروع و حق دفاع از خود صهیونیست‌ها دانستند، اما چین موضع متفاوتی در پیش گرفت. از ابتدا، رویکرد چین به جنگ رژیم صهیونیستی و حماس با احتیاط همراه بوده است.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در نشست سوم «کمربند و جاده» موضع دیرینه کشورش مبنی بر اجرای راه حل دو کشوری را تکرار کرد و خواستار ایجاد یک مسیر(کریدور) بشردوستانه برای اجازه کمک به نوار غزه شد.

چین از توصیف عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان یک حمله تروریستی خودداری کرده است، موضعی که خشم مقامات اسرائیلی را برانگیخت، اما حملات صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان فلسطینی را نسل‌کشی خوانده و این جنایت‌ها را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی محکوم کرده است.

مخالفت چین با حملات آمریکا به عراق و سوریه

رویکرد پکن در تضاد شدید با رویکرد واشنگتن است که نه تنها از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، یکی از حامیان سرسخت این رژیم بوده است و از این کشور با میلیاردها کمک نظامی حمایت می‌کند، بلکه از آن زمان تاکنون به عنوان مدافع اصلی اسرائیل در صحنه بین‌المللی عمل کرده است. اکنون واضح است که چین به‌دنبال ترسیم مسیری متفاوت از ایالات متحده و متحدانش و حمایت بی‌قید و شرط آنها از رژیم صهیونیستی است.

چینی‌ها تنش‌های موجود در غرب آسیا را ناشی از سیاست‌های اشتباه آمریکا می‌دانند که در دهه‌های گذشته منطقه را به سمت بحران و بی‌ثباتی سوق داده است. به همین خاطر، در هفته‌های اخیر مواضع تندی را در قبال ماجراجویی‌های آمریکا در منطقه اتخاذ کرده‌اند. پس از حملات اخیر جنگنده‌های آمریکا به عراق و سوریه، چینی‌ها آن را محکوم کردند.

راهبرد چین در دریای سرخ

علاوه‌براین، موضع مخالف چین علیه سیاست‌های آمریکا در تحولات دریای سرخ به خوبی مشهود است. با این‌که آمریکا سعی داشته است  عملیات انصارالله یمن در دریای سرخ را تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی اعلام کرده و کشورها را در ائتلاف دریایی خود وارد کند اما چین نیز با آگاهی از اهداف و نیات واشنگتن، به پازل رقیب غربی خود وارد نشد.

ارسال نظرات